Natur og udeliv– med holistisk tilgang til menneske og natur

Modulbeskrivelse - valgfrit modul

Natur og Udeliv – med holistisk tilgang til menneske og natur 

Modulets titel Natur og Udeliv – med holistisk tilgang til menneske og natur 
Modulets omfang 10 ECTS-point
Modulets placering De valgfrie områder
Modulets indhold

Den studerende arbejder med

Natur og uderum som sanseligt og eksperimentelt læringsmiljø. Herunder forskellige former for udeliv, der tager afsæt i havebrug, udeværksteder, friluftsliv og naturoplevelser.

Forskellige målgruppers behov, forudsætninger og præferencer i forhold til natur og udeliv. Herunder naturens betydning for sundhed, trivsel, dannelse og identitet.

Naturfaglig viden, arbejdsmetoder og færdigheder i at formidle dyr, planter og naturfænomener. Herunder benyttelse og beskyttelse af natur og miljø i et bæredygtigt perspektiv.

Naturen som ramme om pædagogisk-terapeutisk arbejde med mennesker, der har funktionsnedsættelse, er ramt af stress, befinder sig i en livskrise eller på anden måde har særlige behov.

Didaktiske overvejelser og praktiske færdigheder i at tilrettelægge ture, ophold og andre former for naturaktiviteter. Herunder afsøge muligheder for at koble naturoplevelser og udeliv med æstetiske læreprocesser og kulturelle udtryksformer. 

Modulets læringsmål

Den studerende har efter modulet

Tilegnet sig viden og færdigheder i natur og udeliv som forudsætning for at kunne forholde sig nysgerrigt, undersøgende og eksperimenterende til natur og naturfænomener. Herunder kunne indleve sig personligt i naturen og befordre andres interesse og motivation herfor.

Opnået en holistisk indsigt i naturen i spændet mellem organismers livsprocesser til landskabets dynamiske udvikling. Herunder de måder, man som menneske kan gå i samspil med naturen og bidrage til at skabe bæredygtige livsbetingelser for natur og menneske - lokalt som globalt.

Tilegnet sig arbejdsmetoder og færdigheder i at benytte natur og udeliv i pædagogisk arbejde med forskellige brugergrupper, hvor hovedvægten ligger på aktiviteter inden for det social- og specialpædagogiske område.

Opnået kompetence i at tilrettelægge ture, ophold og andre former for naturaktiviteter på et kvalificeret, professionsfagligt niveau. Herunder kunne vurdere deltagernes forudsætninger og udviklingsmuligheder, kunne begrunde aktiviteten teoretisk samt kunne planlægge, gennemføre og evaluere et konkret forløb i praksis.

Tilegnet sig indsigt i, hvordan naturoplevelser og udeliv kan inspirere til æstetiske læreprocesser, kunstneriske udtryksformer og kulturelle begivenheder. 

Modulets evaluering De studerende planlægger, gennemfører, dokumenterer og evaluerer en natur- og udelivsaktivitet for en selvvalgt målgruppe.
Modulets internationale perspektiv Den studerende skal kunne reflektere over, hvilke økologiske fodaftryk vi som mennesker afsætter lokalt som globalt, samt kunne udpege samfundsmæssige og personlige handlemuligheder, der kan bidrage til en fremtidig bæredygtig udvikling.